gora
      Redakcja   |   Jak korzystać z BIP   |   Deklaracja dostępności      
Szukaj:   


Kontakt

ul. Warszawska 29
26-900 Kozienice
tel. 48 611 07 50

e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl    Instruktor ds. obsługi i organizacji kina. drukuj stronę    

<- powrot

DYREKTOR KOZIENICKIEGO DOMU KULTURY

IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

 

Instruktor ds. obsługi i organizacji kina

 

Data ogłoszenia naboru: 19 września 2015 r.

 

 

1.    Wymagania niezbędne:

a)    obywatelstwo polskie, dopuszcza się możliwość kandydowania osób będących obywatelami Unii Europejskiej oraz innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b)    wykształcenie minimum średnie,

c)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)    nieposzlakowana opinia,

f)      znajomość zagadnień z zakresu kina polskiego i światowego,

g)    znajomość obsługi komputera.

 

2.    Wymagania dodatkowe:

a)    odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, rzetelność,

b)    umiejętność pracy w zespole, jak również samodzielność przy wykonywaniu zadań,

c)     znajomość języka angielskiego,

d)    mobilność i pełna dyspozycyjność czasowa także podczas dni weekendowych i świątecznych,

e)    zdolności analitycznego myślenia,

f)      doświadczenie w obsłudze klienta,

g)    praktyka w organizowaniu wydarzeń kulturalnych, głównie związanych z pokazami filmów,

h)    podstawowa znajomość obsługi sprzętu audiowizualnego.

 

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)    prowadzenie spraw związanych z obsługą i działalnością kina, m.in.:

-        upowszechnianie sztuki filmowej - projekcja filmów (bardzo dobra znajomość repertuaru kinowego zarówno repertuaru bieżącego, jak i klasyki - znajomość poziomu oglądalności),

-        konstruowanie repertuaru kina,

-        współpraca z dystrybutorami, m.in. w zakresie sporządzania umów na rozpowszechnianie filmów,

-        sporządzanie raportów dotyczących działalności kina, m.in. na potrzeby ZAiKS - SFP, PISF, dystrybutorów,

-        sporządzanie harmonogramów pracy pracowników na potrzeby kina,

-        inicjowanie i organizacja cykli filmowych, konkursów, festiwali i przeglądów oraz imprez związanych z pokazami filmów,

-        działalność marketingowa - promocja kina,

-        koordynowanie seansów kinowych dla grup, w tym m.in. dla szkół.

 

4.    Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny (wraz z danymi do kontaktu telefonicznego),

b)    C.V. z zapisem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych,

List motywacyjny i CV muszą byś własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

c)     kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie,

d)    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia, opinie),

e)    oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

f)      oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g)    oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

5.    Termin i miejsce składania ofert:

a)    wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 28 września 2015 r. do godz. 16.00.

b)    wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w siedzibie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice, pokój nr 4 z dopiskiem „Praca w KDK - kino” (decyduje data wpływu),

c)     wymagane dokumenty rekrutacyjne można składać także listownie na adres: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice z dopiskiem „Praca w KDK - kino” (decyduje data stempla pocztowego).

 

6.    Informacje dodatkowe:

a)    kandydaci, których dokumenty rekrutacyjne spełniają wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne,

b)    dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną po terminie naboru, jak również nie spełniające wymogów formalnych (wymagania niezbędne od kandydata oraz komplet dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o naborze) zostaną odrzucone - nie będą rozpatrywane. Zainteresowane osoby mogą je odebrać osobiście przez okres jednego miesiąca od dnia ogłoszenia listy kandydatów spełniających wymagania formalne. Po tym okresie dokumenty będą zniszczone,

c)     osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą o tym fakcie powiadamiane,

d)    informacja z listą  kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie umieszczona do dnia 5 października 2015 r. na:

-        tablicy ogłoszeń w siedzibie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka,

-        stronie internetowej www.dkkozienice.pl,

-        stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka.

e)    po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych wyłoniona zostanie najlepsza kandydatura do zatrudnienia,

f)      wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 9 października 2015 r. na:

-        tablicy ogłoszeń w siedzibie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka,

-        stronie internetowej www.dkkozienice.pl,

-        stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka.

 

Data utworzenia: 19.09.2015
Data modyfikacji: 11.01.2017
Autor: Administrator
Osoba publikująca: Administrator


©2011 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Projekt graficzny: Dom Kultury wykonanie: ArtGabi.