gora
      Redakcja   |   Jak korzystać z BIP   |   Deklaracja dostępności      
Szukaj:   


Kontakt

ul. Warszawska 29
26-900 Kozienice
tel. 48 611 07 50

e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl    Referent ds. informacji drukuj stronę    

<- powrot

DYREKTOR KOZIENICKIEGO DOMU KULTURY

IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY:

 

Referent ds. informacji

 

Data ogłoszenia naboru: 10 października 2015 r.

 

 

1.     Wymagania niezbędne:

a)     obywatelstwo polskie, dopuszcza się możliwość kandydowania osób będących obywatelami Unii Europejskiej oraz innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)    wykształcenie minimum średnie, preferowane studia wyższe kierunkowe turystyka i rekreacja,

e)     znajomość języków obcych: angielski i/lub niemiecki - w stopniu bardzo dobrym (znajomość dodatkowych języków będzie mile widziana),

f)      wiedza na temat turystyki, historii i geografii Gminy Kozienice i okolic (mile widziane uprawnienia, jak np.: przewodnik terenowy, pilot wycieczek, ukończone kursy i szkolenia turystyczne),

g)     bardzo dobra znajomość oferty programowej Kozienickiego Domu Kultury,

h)    umiejętność redagowania krótkich tekstów informacyjno-promocyjnych,

i)       dyspozycyjność czasowa, także podczas dni weekendowych i świątecznych,

j)       dobra znajomość obsługi komputera.

 

2.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)     prowadzenie punktu informacji - pierwszy kontakt z klientem,

b)    udzielanie informacji w sposób szczegółowy i wyczerpujący o atrakcjach Gminy Kozienice i okolic, w tym związanych z działalnością Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (kontakty bezpośrednie, telefony, e-maile),

c)     upowszechnianie i promocja działalności Kozienickiego Domu Kultury,

d)    dystrybucja i pozyskiwanie materiałów informacyjnych i promocyjnych,

e)     współpraca  z branżą i organizacjami pozarządowymi, samorządem oraz innymi jednostkami świadczącymi usługi  turystyczne,

f)      świadczenie poradnictwa i obsługa dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych,

g)     udział w wydarzeniach turystyczno-promocyjnych, np. targi, imprezy plenerowe,

h)    wydawanie i kwitowanie kluczy pracownikom i uprawnionym współpracownikom Kozienickiego Domu Kultury,

i)       prowadzenie rejestru osób korzystających z zajęć, w tym prowadzonych przez współpracowników Kozienickiego Domu Kultury,

j)       współpraca ze szkołami, przedszkolami, instytucjami i organizacjami w zakresie promocji zajęć i wydarzeń,

k)     pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność kulturalną.

 

3.     Wymagane dokumenty:

a)     list motywacyjny wraz z danymi do kontaktu telefonicznego oraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych *,

b)    CV opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych *,

c)     kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie,

d)    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia, opinie),

e)     oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

f)      oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

g)     oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

List motywacyjny i CV muszą być opatrzone klauzulą *„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” i własnoręcznie podpisane.

 

4.     Termin i miejsce składania ofert:

a)     wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 19 października 2015 r. do godz. 16.00.

b)    wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w siedzibie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice, pokój nr 4 z dopiskiem „Praca w KDK - punkt informacji” (decyduje data wpływu),

c)     wymagane dokumenty rekrutacyjne można składać także listownie na adres: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice z dopiskiem „Praca w KDK - punkt informacji” (decyduje data stempla pocztowego).

 

5.     Informacje dodatkowe:

a)     kandydaci, których dokumenty rekrutacyjne spełniają wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne,

b)    dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną po terminie naboru, jak również nie spełniające wymogów formalnych (wymagania niezbędne od kandydata oraz komplet dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o naborze) zostaną odrzucone - nie będą rozpatrywane. Zainteresowane osoby mogą je odebrać osobiście przez okres jednego miesiąca od dnia ogłoszenia listy kandydatów spełniających wymagania formalne. Po tym okresie dokumenty będą zniszczone,

c)     osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą o tym fakcie powiadamiane,

d)    informacja z listą  kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie umieszczona do dnia 26 października 2015 r. na:

-         tablicy ogłoszeń w siedzibie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka,

-         stronie internetowej www.dkkozienice.pl,

-         stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka.

e)     po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych wyłonione zostaną najlepsze kandydatury do zatrudnienia,

f)      wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 30 października 2015 r. na:

-         tablicy ogłoszeń w siedzibie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka,

-         stronie internetowej www.dkkozienice.pl,

-         stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka.

 

Data utworzenia: 10.10.2015
Data modyfikacji: 27.10.2015
Autor: Administrator
Osoba publikująca: Administrator


©2011 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Projekt graficzny: Dom Kultury wykonanie: ArtGabi.