gora
      Redakcja   |   Jak korzystać z BIP   |   Deklaracja dostępności      
Szukaj:   


Kontakt

ul. Warszawska 29
26-900 Kozienice
tel. 48 611 07 50

e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl    Referent ds. kadr, płac i księgowości drukuj stronę    

<- powrot

DYREKTOR KOZIENICKIEGO DOMU KULTURY

IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

 

Referent ds. kadr, płac i księgowości

 

Data ogłoszenia naboru: 10 października 2015 r.

 

 

1.     Wymagania niezbędne:

a)     obywatelstwo polskie, dopuszcza się możliwość kandydowania osób będących obywatelami Unii Europejskiej oraz innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)    wykształcenie minimum średnie administracyjne lub ekonomiczne (finanse, rachunkowość, zarządzanie, marketing),

e)     minimum  1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku obejmującym zakres prawa pracy i zagadnień kadrowo-płacowych,

f)      mile widziane ukończone szkolenia specjalistyczne z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, z dziedziny rachunkowości finansowej dotyczącej ewidencji środków trwałych, ewidencji materiałowej i transportu, fakturowania, rachunku kosztów, rachuby płac oraz pokrewnych np. z dziedziny rachunkowości zarządczej organizowanych przez wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe,

g)     umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem,

h)    znajomość i obsługa programów kadrowo-płacowych,

i)       umiejętność stosowania odpowiednich przepisów z zakresu działalności instytucji kultury,

j)       znajomość zasad planowania i rozliczania czasu pracy,

k)     doświadczenie w rozliczaniu równoważnego czasu pracy,

l)       doświadczenie w sporządzaniu raportów.

 

2.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

a)     prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej,

b)    przygotowywanie umów o pracę, cywilno – prawnych, kontraktów              i nawiązywanie innych form współpracy dopuszczalnych przez przepisy prawa,

c)     przygotowanie aneksów, świadectw pracy oraz pozostałej dokumentacji wymaganej przepisami praw,

d)    rozliczanie zwolnień lekarskich, urlopów i innych składowych wynagrodzeń,

e)     planowanie i rozliczanie czasu pracy, w tym czasu zmianowego w trybie równoważnym,

f)      kontrola planów pracy i ewidencji czasu pracy,

g)     sporządzanie statystyk zatrudnienia,

h)    kontrola ważności zaświadczeń lekarskich i szkoleń BHP,

i)       tworzenie sprawozdań PEFRON i GUS,

j)       naliczanie i księgowanie wynagrodzeń oraz sporządzanie kompletnej listy płac,

k)     tworzenie sprawozdań do ZUS, US oraz innych instytucji zewnętrznych,

l)       sporządzanie niezbędnych dokumentów oraz zaświadczeń dla pracowników,

m)  tworzenie raportów, analiz i zestawień na potrzeby wewnętrzne,

n)    kompleksowe prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

o)    wsparcie pracy komórki księgowości w razie zastępstw.

 

3.     Wymagane dokumenty:

a)     list motywacyjny wraz z danymi do kontaktu telefonicznego oraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych *,

b)    CV opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych *,

c)     kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie,

d)    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia, opinie),

e)     oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

f)      oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

g)     oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych.

 

List motywacyjny i CV muszą być opatrzone klauzulą *„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” i własnoręcznie podpisane.

 

 

4.     Termin i miejsce składania ofert:

a)     wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 19 października 2015 r. do godz. 16.00.

b)    wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w siedzibie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice, pokój nr 4 z dopiskiem „Praca w KDK - kadry” (decyduje data wpływu),

c)     wymagane dokumenty rekrutacyjne można składać także listownie na adres: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice z dopiskiem „Praca w KDK - kadry” (decyduje data stempla pocztowego).

 

5.     Informacje dodatkowe:

a)     kandydaci, których dokumenty rekrutacyjne spełniają wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne,

b)    dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną po terminie naboru, jak również nie spełniające wymogów formalnych (wymagania niezbędne od kandydata oraz komplet dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o naborze) zostaną odrzucone - nie będą rozpatrywane. Zainteresowane osoby mogą je odebrać osobiście przez okres jednego miesiąca od dnia ogłoszenia listy kandydatów spełniających wymagania formalne. Po tym okresie dokumenty będą zniszczone,

c)     osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą o tym fakcie powiadamiane,

d)    informacja z listą  kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie umieszczona do dnia 26 października 2015 r. na:

-         tablicy ogłoszeń w siedzibie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka,

-         stronie internetowej www.dkkozienice.pl,

-         stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka.

e)     po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych wyłoniona zostanie najlepsza kandydatura do zatrudnienia,

f)      wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 30 października 2015 r. na:

-         tablicy ogłoszeń w siedzibie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka,

-         stronie internetowej www.dkkozienice.pl,

-         stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka.

 

 

Data utworzenia: 10.10.2016
Data modyfikacji: 30.10.2015
Autor: Administrator
Osoba publikująca: Administrator


©2011 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Projekt graficzny: Dom Kultury wykonanie: ArtGabi.