gora
      Redakcja   |   Jak korzystać z BIP   |   Deklaracja dostępności      
Szukaj:   


Kontakt

ul. Warszawska 29
26-900 Kozienice
tel. 48 611 07 50

e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl    Deklaracja dostępności drukuj stronę    

Oświadczenie w sprawie dostępności


Oświadczenie o dostępności witryny internetowej Biuletunu Informacji Publicznej Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka www.bip.dkkozienice.pl.
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej stronypodmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.dkkozienice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011-06-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

W Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r., z której wynika, że strona internetowa www.bip.dkkozienice.pl jest częściowo dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Status pod względem zgodności
Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1.brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
2.brak mapy serwisu,
3. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo.

Wyłączenia:
– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o dostępności
Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o CSS, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka dla BIP nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 18.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Agnieszka Caba mail: agnieszka.caba@dkkozienice.pl.

Kontaktować można się także pod numerem telefonu: 48 611 07 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Budynek Centrum Kulturalno-Artystycznego, w którym znajduje się Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 29 w Kozienicach, wraz z parkingiem podziemnym (wjazd z tyłu budynku) od ulicy Legionów oraz parkingiem zewnętrznym od ulicy Legionów. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Warszawskiej.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Drzwi wejściowe do budynku mają odpowiednie parametry (wysokość, szerokość, wysokość progu). Na drzwiach znajdują się dwa pasy kontrastowe: jeden na wysokości wzroku drugi na wysokości 1,0 m. Główna i boczna klatka schodowa w budynku posiadają odpowiednią szerokość biegów i spoczników, obustronne poręcze. Na głównej klatce schodowej przed i za każdym biegiem schodów znajdują się oznaczenia dotykowe, dodatkowo pierwszy i ostatnio stopień biegu schodów zostały oznaczone żółtymi pasami na krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia. W budynku znajduje się winda z kabiną wyposażoną w poręcze.

Udogodnienia:
– wejście do budynku z poziomu terenu;
zapewnie wstęp do budynku osobie z psem asystującym;
– toalety dla osób z niepełnosprawnościami;
– kontrastowe oznaczenia poziome na szklanych drzwich i szybach budynku i w jego wnątrzu;
– czytelnie oznaczone drogi ewakuacyjne;
– dostosowanie wejścia do sali kameralnej, sali koncertowo-kinowej i zaplecza sali koncertowo-kinowej dla użytkowników z niepełnosprawnością;
przyciski panelu sterującego w windzie posiadają oznaczenia i opisy brajlowskie.

Utrudnienia:
– prysznice w strefach przebieralni niedostosowane (brodzik);
– brak systemu przyzywowego w toaletach;
– brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego;
– na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Data utworzenia: 23.09.2020
Data modyfikacji: 28.09.2020
Autor: Administrator
Osoba publikująca: Agnieszka Caba


©2011 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Projekt graficzny: Dom Kultury wykonanie: ArtGabi.